Zonnedak Kluswijs Haren

Formido Haren start verduurzaming van Haren

Informatie

Project Zonnedak KlusWijs Haren
Kenmerken 395 zonnepanelen

Project omschrijving

Maak de regio Haren duurzaam!

De inschrijving is gesloten. Indien je je interesse reeds kenbaar hebt gemaakt, kun je hier je interesse bevestigen naar definitieve deelname in het Energie-Initiatief Zonnedak Kluswijs Haren.
Deelnameformulier

Investeren in zonnepanelen op andermans dak

De coöperatie Duurzaam Haren gaat van start met zijn eerste concrete project: de plaatsing van 395 zonnepanelen op het dak van Kluswijs Haren: ons eerste zonnedak.

De investering voor het gehele project met 395 zonnepanelen bedraagt € 114.000,-. De coöperatie heeft € 3.300 subsidie ontvangen van Provincie Groningen en kan € 50.000,- lenen bij het Het Fonds Nieuwe Doen. Het restbedrag € 60.700 wordt bijeengebracht door de inleg van de deelnemers: de leden van de ‘Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751’

Hoe werkt het?

 • De regeling is alleen bedoeld voor kleinverbruikers(max. 3x80Amp).
 • We werken met certificaten van 271 kWh. Eén certificaat kost € 160.
 • U kunt voor maximaal 10.000 kWh certificaten afnemen.
 • U mag niet meer salderen dan uw werkelijke verbruik.
 • De regeling geldt voor 15 jaar en biedt dus voldoende zekerheid op een goed rendement.
 • U bent lid van de Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751.
 • De coöperatie regelt alle administratieve zaken voor u.

U kunt in dit project deelnemen in het kader van de zogenaamde postcoderoosregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om mensen die wel willen investeren in duurzame energie, maar geen geschikt dak of andere ruimte hebben, mee te laten doen in een project op een ander adres. Dit gebeurt door certificaten te kopen in een project.

Eén certificaat kost in dit project € 160,- en geeft u recht op een energiebelasting in 2019 van € 0,1178 per kWh op uw elektriciteitsrekening. De korting per certificaat in kWh komt overeen met de productie van één zonnepaneel van 271 kWh/jaar. Dat levert u een bruto korting per jaar op van uw elektriciteitsrekening van € 31,95 per zonnepaneel.

N.B. De postcoderegeling gaat mogelijk veranderen in een terugleversubsidie

Postcoderoosregeling

Particulieren die mee willen doen in het zonnedak verenigen zich in de ‘Opwerk Coöperatie Duurzaam Haren 9751’. Deze coöperatie wordt in december 2018 opgericht. Als u meedoet in het zonnedak wordt u lid van de Opwerk Coöperatie. De leden brengen gezamenlijk het benodigde vermogen in om het  zonnestroomproject te realiseren. Duurzaam Haren exploiteert het zonnedak en ondersteunt daarbij (technische realisatie, administratie, communicatie en advisering).

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het publieke energienet. De Opwerk Coöperatie Duurzaam Haren ontvangt daar een vergoeding voor. Aan het eind van het jaar verrekenen we de eventuele meeropbrengst na aftrek van de kosten van deze sub coöperatie onder de leden. Belangrijker is dat u vrijstelling van energiebelasting krijgt voor het deel van uw inleg (zie staffel). Die vrijstelling wordt geregeld via de eigen energieleverancier. Uw energierekening wordt dus lager. Deze vrijstellingsafspraak met de belastingdienst geldt voor 15 jaar.

Hieronder ziet u de kaart van de postcoderoos voor het project Kluswijs. De voor postcodes die van toepassing voor dit project zijn: 9751, 9752, 9753, 9755, 9756, 9722 en 9723.

Leden zijn bij voorkeur tevens lid van de Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A.. Het lidmaatschap van de voornoemde coöperatie is echter geen vereiste voor het lidmaatschap van Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751.

Voor deelname aan het project dient het lid eenmalig Entreegeld te betalen ad € 50 inclusief BTW plus het Inleggeld van € 160 per certificaten. Daarnaast zal het Lid jaarlijks contributie verschuldigd zijn van € 5 per certificaat voor rente en aflossing van de lening van het Fonds Nieuwe Doen.

Kortom u krijgt u een netto belastingvoordeel van € 26,95 per jaar per certificaat. Als u 10 certificaten koopt is de verwachte besparing over 15 jaar € 3.825 en uw netto opbrengst € 2.225. U verdient de aankoop van uw certificaten in ongeveer 6 jaren terug (zie ook tabel). De looptijd van de kortingsregeling is 15 jaren.

Na die 15 jaren is de regeling afgelopen, maar zijn de zonnepanelen nog wel productief en levert het project nog steeds geld op tegen de dan geldende marktprijs voor stroom. Deze opbrengsten zijn voor de coöperatie waar u lid en eigenaar van bent.

Kengetallen

Kenmerken van de Zonnedak Kluswijs Haren. Ontwikkeling met behulp van de postcoderoosregeling

 • Dakoppervlak ongeveer 1600 m2
 • 395 zonnepanelen van 271 Wp
 • Pandeigenaar Kluswijs verkrijgt 15 zonnepanelen voor het recht van opstal
 • Jaarproductie van 107.086 kWh
 • Stroom voor ± 30 gezinnen
 • CO2 reductie 60 ton per jaar
 • Verwachte productieduur van energie voor leden is 15 jaar
 • Investering € 114.000
 • Ontvangen subsidie € 3.300
 • Lenen € 50.000
 • Inbreng leden € 60.700
 • Een energie-aandeel van 271 kWh kost circa € 160
 • Eenmalig Entreegeld € 50
 • Contributie € 5 jaarlijks vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering

Voor uw deelname is het nodig dat u binnen de postcoderoos woont. Dit is het gebied van de postcode van het adres van het project plus de aangrenzende postcodes.

U bent uiteraard vrij om te bepalen hoeveel certificaten u koopt, maar wij adviseren u om als maximum onder uw huidig verbruik te blijven, bijvoorbeeld op 90%. Als u dan op uw elektriciteitsverbruik bespaart is uw deelname niet groter dan uw verbruik.

Er is overigens een maximum waarvoor de kortingsregelregeling geldt, namelijk 10.000 kWh.

Project Zonnedak Kluswijs in cijfers


Inleggeld per certificaat: € 160
Entreegeld: € 50
Contributie per certificaat: € 5

Terugverdientijd bij 10 zonnepanelen: 5,9 jaar
Looptijd regeling in jaren: 15
Levenduur installatie in jaren: 25

Meer redenen om mee te doen

 

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per gezin in Nederland is 3.000 kWh. In dit project zou dit gezin met 12 certificaten in zijn eigen behoefte kunnen voorzien, voorzichtigheidshalve met 10.

Waarom deelnemen?

U kunt zelf iets doen om de klimaatverandering te beperken. Dit kan door zelf duurzame energie op te wekken waardoor de CO2 uitstoot vermindert. Met deelname van één certificaat zorgt u ervoor dat er in 15 jaar 1500 kilo CO2 minder wordt uitgestoten. Hiermee draagt u uw steentje bij aan het Klimaatakkoord van Parijs om de CO2-uitstoot te reduceren. Bovendien bespaart u op uw elektriciteitsrekening.

Zelf baas over de energieproductie

U neemt deel aan het project door mee te investeren in zonnepanelen. Hiermee bent u ook automatisch lid van de coöperatie en via de coöperatie gezamenlijk eigenaar van de zonnepanelen. Samen met de andere deelnemers bent u dus de baas. U heeft zelf geen omkijken naar onderhoud of beheer want dit regelt het bestuur van de coöperatie.

Steun Duurzaam Haren

Als u via Duurzaam Haren gas en elektriciteit afneemt van hetzelfde energiebedrijf dat de energie van het zonnepark inkoopt, steunt u Duurzaam Haren in het doel om meer duurzame projecten te realiseren in onze omgeving..

Overzicht investering, besparing en uw voordeel bij 10 zonnepanelen

 

10

Inleggeld € 1.600
 • 10 certificaten
 • 2.710 kWh
 • € 1.600 investering
 • € 255 netto besparing per jaar
 • 5,9 jaar terugverdientijd
 • € 3.825 besparing in 15 jaar
 • € 2.225 netto opbrengst in 15 jaar

Maak de regio Haren duurzaam!

De inschrijving is gesloten. Indien je je interesse reeds kenbaar hebt gemaakt, kun je hier je interesse bevestigen naar definitieve deelname in het Energie-Initiatief Zonnedak Kluswijs Haren.
Deelnameformulier

 

Inschrijving gesloten: 100% gereserveerd

100%

395 van de 395 zonnepanelen

Meest gestelde vragen

Onderstaande factoren zijn van invloed op het resultaat. Deze invloeden kunnen positief dan wel negatief uitvallen.

 1. Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst:
  Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal van 800 effectieve zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van 0,65 % per jaar voor het type zonnepanelen dat wordt gebruikt.
 2. De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit:
  Over de projectduur zijn wij uitgegaan van een prijsverhoging van 0% per jaar. De verkoopprijs van de stroom hangt af van de onderhandelingen met energieleveranciers. De actuele prijs publiceren we op de website.
 3. Energiebelasting:
  De hoogte van de energiebelasting is geen vast gegeven. In 2016 is die belasting verlaagd in het kader van een algehele belastingherziening. De energieprijs is op dit moment historisch laag.
 4. Jaarlijkse kosten:
  Voor een aantal posten zoals dakhuur, onderhoud, verzekering en administratie hebben wij rekening gehouden met een inflatie van 1,7% per jaar.
 5. De duur van de huurovereenkomst:
  Met VXB Haren B.V., de exploitant van het pand aan de Felland-Noord 9 is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 25 jaar hun werk kunnen doen op het door ons gehuurde dak.

De levensduur van de productie-installatie:
Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de ledenraad van Coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9 genomen na 15 jaar. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de installatie 25 jaar gaat functioneren. De coöperatie beslist vervolgens wat er na 15 jaar verder gaat gebeuren. Vanaf jaar 15 (nadat de regeling voor vrijstelling van belasting niet langer geldt) tot de verwachte levensduur van 25 jaar kan de productie-installatie naar nog steeds met winst geëxploiteerd worden. Het lidmaatschap van de coöperatie stopt in principe na 15 jaar.

Een zonnedak is een geschikte manier om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te produceren, met name voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Bovendien is een gezamenlijk systeem per deelnemer goedkoper. Heb je zelf als huiseigenaar een geschikt dak? Neem dan contact op met Duurzaam Haren.

We hebben een mooie locatie voor het zonnedak gevonden, beschikbaar gesteld door Kluswijs Haren. We huren het dak aan Felland-Noord 9, 9753 TB, te Haren.

Het dak is volgens www.zonatlas.nl zeer geschikt voor zowel zonnepanelen en zonneboilers. Ook de constructie is zeer geschikt, voor de hemelwaterafvoer dienen wel extra spuwers geplaatst te worden.

We gaan voor de financiering gebruikmaken van de zogenaamde postcoderoosregeling (regeling verlaagd tarief).

Particulieren die mee willen doen in het zonnedak verenigen zich in een coöperatie voor dit project. De op te richten coöperatie is Coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9. De initiatiefnemers hebben inmiddels de Coöperatie Duurzame Regio Haren u.a. opgericht. Als u meedoet in het zonnedak wordt u lid van de coöperatie. De leden brengen gezamenlijk het benodigde vermogen in om het  zonnestroomproject te realiseren. Duurzaam Haren exploiteert het zonnedak en ondersteunt daarbij (technische realisatie, administratie, communicatie en advisering).

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het publieke energienet. Duurzaam Haren ontvangt daar een vergoeding voor. Aan het eind van het jaar verrekenen we de eventuele meeropbrengst na aftrek van de kosten van deze sub coöperatie onder de leden. Belangrijker is dat u vrijstelling van energiebelasting krijgt voor het deel van uw inleg (zie staffel). Die vrijstelling wordt geregeld via de eigen energieleverancier. Uw energierekening wordt dus lager. Deze vrijstellingsafspraak met de belastingdienst geldt voor 15 jaar.

De voor postcodes die van toepassing voor dit project zijn: 9751, 9752, 9753, 9755, 9756, 9722 en 9723.

 • De vrijstelling van energiebelasting is voor 15 jaar gegarandeerd, vanaf startdatum project.
 • Voor de wet moeten de deelnemers moeten lid worden van een sub coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9.
 • Sub coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9 werkt hierbij samen Duurzaam Haren, die alle administratie regelt.
 • Alleen mensen met een zogenaamde kleingebruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 Amp kunnen meedoen. Ofwel: woningeigenaren, huurders en (meestal) winkels of kleine bedrijven.
 • De korting op de energiebelasting is gemaximaliseerd op het jaarlijkse verbruik tot een maximum van 10.000 kWh.

Lidmaatschap van Coöperatie Duurzame Regio Haren is niet verplicht om te kunnen deelnemen aan dit project. We stellen het wel op prijs. Leden worden geacht zich goed te oriënteren en de bedrijfsvoering van Duurzaam Haren te onderschrijven. Leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. De kapitaalstorting voor lidmaatschap of jaarlijkse contributiekosten zijn € 50 voor particulieren en € 150 voor bedrijven. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast.

De inschrijving wordt vanaf 1 februari 2018 officieel geopend. Door lid te worden en te investeren in de verwerving, oprichting en exploitatie van de duurzame productie-installatie in postcodegebied 9753 wordt u mede-eigenaar van het zonnedak van Coöperatie Duurzaam Haren Zonnedak 9753TB-9. Inwoners van Haren die bij eerdere bijeenkomsten hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt, krijgen gelegenheid tot voorinschrijving. Zij ontvangen hiervoor individueel bericht.

 • Als lid van Coöperatie Duurzame Regio Haren kunt u meedoen aan projecten.
 • U meldt zich bij de Duurzaam Haren aan voor deelname aan het project.
 • U geeft daarbij aan in welk postcodegebied u woont/uw bedrijf gevestigd is, wat uw jaarlijkse stroomverbruik is en eventueel de te verwachte stijging van het verbruik.
 • Bij aanmelding krijgt u een concept statuut en een concept ledenovereenkomst voor deelname aan de coöperatie toegestuurd. Toekenning van het productieaandeel volgt later en kan alleen als het lidmaatschap van de coöperatie is geëffectueerd.

We houden een wachtlijst bij voor belangstellenden die eventueel later nog kunnen meedoen als leden genoodzaakt zijn hun lidmaatschap te beëindigen.

Uw inleg wordt uitgedrukt in een energie-aandeel. Het gemiddelde verbruik van een gezin is circa 3.300 kWh per jaar. De energieopwekking van de installatie gaat ongeveer 85.000 kWh  bedragen. Bij een energie opwekkingsaandeel van 2.125 kWh is er ruimte voor 40 leden.

Een energie-aandeel aandeel van 2.125 kWh bespaart u € 258 aan milieubelasting inclusief BTW op jaarbasis. Het tarief voor de regeling verlaagd tarief (Wet WBM) is € 0,1218 voor de komende 15 jaar.

U kunt investeren in één energie-aandeel. De korting op de energiebelasting is rechtstreeks gekoppeld aan uw jaarlijks energieverbruik. Wij adviseren om een bovengrens van circa 80% van uw huidige elektriciteitsverbruik aan te houden bij het bepalen van de hoogte van uw inleg. Dan zit u altijd goed.

Nadat er voldoende aanmeldingen zijn, maximaal 40, wordt het project opgestart. Deelname is op volgorde van aanmelding, bij overinschrijving komt u op de reservelijst en wachtlijst voor het volgende project. U krijgt van ons een overeenkomst in tweevoud per post toegestuurd met het verzoek één exemplaar getekend te retourneren. De volledige inleg kunt u overmaken naar het rekeningnummer van coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9. Zodra wij uw betaling en ledenovereenkomst binnen de gestelde termijn van twee weken ontvangen hebben, is uw inschrijving en deelname definitief.

Kenmerken van de Zonnedak Kluswijs Haren. Ontwikkeling met behulp van de postcoderoosregeling

 • Dakoppervlak ongeveer 1600 m2
 • 380 zonnepanelen van 260 Wp
 • Vermogen circa 103 kWp (=103.000 Wp)
 • CO2 reductie 79,1 ton per jaar
 • Investering € 110.000
 • Verwachte productieduur van energie voor leden is 15 jaar
 • Een energie-aandeel van 125 kWh kost circa € 2.750

Rendement op investering circa 4%

Verkoop stroom

Duurzaam Haren 9753TB-9 verkoopt de opgewekte zonnestroom aan een energiemaatschappij. Het verkooptarief van de opgewekte elektriciteit wordt periodiek vastgesteld door de energiemaatschappij die de stroom inkoopt. Dit tarief is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Op dit moment (voorjaar 2017) ligt dit tarief rond de € 0,04/kWh. Duurzaam Haren 9753TB-9 gebruikt een deel van de opbrengst voor onderhoud, verzekering e.d.. Als er een positief saldo resteert, wordt een deel naar rato na afsluiting van het boekjaar uitgekeerd aan de leden en een deel aan Coöperatie Duurzame Regio Haren.

Vrijstelling energiebelasting

De Coöperatie Duurzame Regio Haren rekent naar rato van de deelneming in de Duurzaam Haren 9753TB-9 aan haar leden een deel van de opgewekte zonnestroom toe. Over deze toegerekende hoeveelheid zonnestroom hoeft u als lid bij afname van de stroom geen energiebelasting te betalen. Dit levert u een vrijstelling van energiebelasting inclusief btw op uw deel van de opgewekte stroom (in 2017: € 0,12 per kWh). Coöperatie Duurzame Regio Haren en Duurzaam Haren 9753TB-9 regelen die teruggave, via de zogenaamde ledenverklaring.

De terugverdientijd van uw investering ligt tussen de 8 à 10 jaar, op basis van de verkoop van de stroom en de korting op de energiebelasting. Het rendement op uw inleg over 15 jaar gerekend is ongeveer 4%, bij een gemiddeld verbruik van 2.125 kWh.

De teruggave van de energiebelasting vindt plaats door het energiebedrijf waar u stroom van afneemt. Voorwaarde is uiteraard dat het energiebedrijf jaarlijks opgave krijgt van de productie van uw energie opwekkingsaandeel. Die melding wordt verzorgd door de Coöperatie Duurzame Regio Haren.

Alle energiebedrijven zijn verplicht om die teruggave van energiebelasting toe te passen. Coöperatie Duurzame Regio Haren regelt de teruggave van energiebelasting. Mocht u van energiebedrijf willen switchen, dan dient u daarvan ook opgaaf te doen aan Coöperatie Duurzame Regio Haren.

Deze regeling heeft alleen betrekking op elektriciteit voor eigen gebruik. Dat eigen verbruik is bepalend en ligt voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) op circa 3.500 kWh. Als particulieren voor meer instap­pen dan hun eigen gebruik, zal er dus niet over het gehele aandeel in de productie een korting gelden. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief zich tot 10.000 kWh (1e schijf van de energiebelasting).
Dit betekent dat een particulier ook mee kan doen als hij saldeert via opwek op bijvoorbeeld eigen dak, zolang hij zelf maar minder opwekt dan hij gebruikt. 

Een voorbeeld: Een kleinverbruiker verbruikt 5000 kWh. Hij wekt zelf 3000 kWh op achter de meter. Hiervan gebruikt hij direct 1200 kWh en de overige 1800 kWh wordt ingevoerd op het net. Van het energiebedrijf heeft hij nog 3800 kWh nodig. Hij leverde eerder 1800 kWh terug, dit mag gesaldeerd worden. Daarnaast kan deze verbruiker voor maximaal 2000 kWh (totale verbruik minus reeds zelfopgewekte energie) deelnemen in een coöperatie om voor de korting op de energiebelasting in aanmerking te komen.

Bron: Hieropgewekt

Kleinverbruikers investeren via een coöpera­tie of VvE in een ­installatie voor opwekking van duurzame energie. De opgewekte energie wordt door de coöperatie of VvE verkocht aan een energieleverancier naar keuze. De deelnemende kleinverbruikers krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een opgaaf over het aandeel opgewekte stroom door haar leden. Ook wel ledenverklaring genoemd. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe. Lees voor meer informatie over de verrekening van de energiebelasting het artikel Postcoderoosregeling: Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting? en de veelgestelde vragen over Juridische aspecten.

Bron: Hieropgewekt

Onderstaande infographic laat zien hoe de geld- en energiestromen lopen bij de postcoderoosregeling. 

De Belastingdienst beschouwt coöperaties als BTW-ondernemers. Coöperaties zijn dus BTW-plichtig en zullen een BTW-boekhouding moeten bijhouden. Een coöperatie verkoopt de stroom aan een energiebedrijf en moet hierover ook BTW in rekening brengen. Deze BTW moet de coöperatie afdragen aan de Belastingdienst. De BTW over de inkopen en kosten die de coöperatie heeft gemaakt, mag hiervan worden afgetrokken. Dat betekent dat de coöperatie de BTW over de investering kan terugvorderen in het eerste jaar. Overigens heeft de investering door het collectief ook betrekking op advies, montage, verzekering en arbeid en onderhoud. Alle uitgaven zijn te verrekenen indien deze zijn bedoeld met het oog op het verrichten van belaste prestaties (stroomverkoop).

Het opzeggen van het lidmaatschap van Duurzaam Haren 9753TB-9 en daarmee van alle rechten en plichten kan slechts plaatsvinden bij overlijden of bij verhuizing. In andere gevallen dient het lid een verzoek in te dienen bij het bestuur, die een onherroepelijke uitspraak zal doen. In al deze gevallen neemt de coöperatie de rechten en plichten over en is vrij om deze aan te bieden aan nieuwe leden. De administratieve kosten en de resterende opbrengst worden, onder specificatie met het uittredende lid of diens erfgenamen verrekend.

U kunt ook uw gegevens achterlaten in de mailbox van Duurzaam Haren. Vul onderstaand contactformulier in.

Aanhef (verplicht)
Mevr.Dhr.

Load More

 

Onze partners in dit energie-initiatief

Dit energie-initiatief wordt mogelijke gemaakt door Provincie Groningen, Kluswijs Haren en Installatiebedrijf Lanting.